ANKIETA
Doboru technicznego pompy ciepła
do montażu przez firmę TLT Serwis Grzegorz Stasiun

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

Klauzula informacyjna:

  1. Administratorem danych osobowych jest TLT Serwis Grzegorz Stasiun z siedzibą w Zielonej Górze ul. Zatonie-Młyńska 8 ,
  2. Dane są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawnych lub do podjęcia na Pana/Pani żądanie działań przed zawarciem umowy (doboru urządzenia i przedstawienia oferty),
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: pracownicy oraz zleceniobiorcy administratora upoważnieni do przetwarzania danych, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych,
  4. Dane będą przechowywane przez okres ważności oferty nie dłużej jednak jak 4 miesiące,
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych (srt. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art.16. RODO), usunięcia (art.17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), a także prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO),
  6. W przypadku gdy przekazał/a Pani/Pan administratorowi dane osobowe za zgodą na ich przetwarzanie, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza Pani/Pana prawa, w tym przepisy RODO,
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych. Nieprzekazanie danych spowoduje niemożność realizacji umowy o świadczenie usług prawnych i związanych z nią obowiązków prawno-podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
  9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji o profilowaniu.